Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

 

Η , που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως «Εταιρεία», είναι ένας διαδικτυακός ηλεκτρονικός τόπος με έδρα την Βουλγαρία, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση του επισκέπτη - χρήστη, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας, που αφορούν ενδεικτικά, την κατασκευή ιστοσελίδων, υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (WebHosting), την κατασκευή γραφικών, την κατοχύρωση Ονόματων Χώρου (Domain Names), υπηρεσίες βελτιστοποίησης (SEO), κ.α.
Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας κατανοεί και αποδέχεται ρητώς ότι για να πλοηγηθεί σε αυτή την ιστοσελίδα, θα πρέπει πρώτα να έχει διαβάσει τους Όρους Χρήσης αυτής.
Αν καθοιονδήποτε τρόπο διαφωνεί με αυτούς τους Όρους Χρήσης ή μέρους αυτών, οφείλει να διακόψει άμεσα τη χρήση της ιστοσελίδας.
Οι υπηρεσίες που ήδη αναγράφονται στην ιστοσελίδα καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο μέλλον, θα διέπονται ρητώς από τους παρόντες Όρους Χρήσης, τους οποίους η Εταιρεία οφείλει να έχει ενημερωμένους, για το σύνολο των υπηρεσιών της.
Η χρήση όλων των υπηρεσιών από τους επισκέπτες - χρήστες και η πλοήγηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει πλήρη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση στον επισκέπτη μέσα από την ιστοσελίδα της (http://www.websun.gr), ελέγχοντας παράλληλα την εγκυρότητα και σαφήνεια των όσων πληροφοριών αναγράφονται σε αυτήν.
Δεδομένου όμως της φύσης του διαδικτύου, δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ακρίβεια των συμβουλευτικών ή ενημερωτικών αυτών πληροφοριών που διατίθενται.
Κατόπιν των παραπάνω δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για αποζημίωση ή αποκατάσταση οποιασδήποτε αρνητικής επίπτωσης άμεσης ή έμμεσης, που θα έχει ο επισκέπτης - χρήστης, στον υπολογιστή του ή στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του.
Τα περιεχόμενα και οι πληροφορίες του συνόλου της ιστοσελίδας παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση με οποιοδήποτε τρόπο.
Οι χρήστες ρητώς αποδέχονται ότι επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Εταιρείας, με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.

ΔΕΣΜΟΙ (HYPERLINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ενδέχεται να υπάρχουν ενεργοί δεσμοί (Hyperlinks), προς άλλες ιστοσελίδες, με σκοπό την περαιτέρω πληροφόρηση του επισκέπτη - χρήστη.
Η Εταιρεία με κανέναν τρόπο δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα τους, το περιεχόμενο τους, τους όρους χρήσης τους, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους, στις οποίες παραπέμπει μέσω ενεργών ή μη δεσμών ή διαφημιστικών Banners.
Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων, ο επισκέπτης - χρήστης ρητώς αποδέχεται, ότι θα πρέπει να απευθυνθεί για οποιοδήποτε παράπονο του ή ενδεχόμενη αποζημίωση του, σε αυτές τις ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν ακέραια την ευθύνη για τις υπηρεσίες που παρέχουν.
Επίσης σε καμία των περιπτώσεων, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί, ότι η Εταιρεία ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει τους επισκέπτες - χρήστες της ή/και ότι συνδέεται με αυτές καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.
Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης, για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη που θα προκύψει από χρήση της εκάστοτε εξωτερικής σύνδεσης.

ΕΝΑΡΞΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Εταιρεία διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες - χρήστες / πελάτες.

Η Εταιρεία ανα τακτά χρονικά διαστήματα προχωράει σε αναβάθμιση συγκεκριμμένων εγκατεστημένων εφαρμογών που υπάρχουν στους Servers της, προκειμένου να διατηρεί το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και για να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των cPanel (Control Panel), PHP, MySQL, κ.α. Ρητά αναφέρεται ότι είναι αποκλειστική υποχρέωση του εκάστοτε πελάτη να ενημερώνει αναλόγως τον κώδικα (PHP, MySQL Queries, ASP κ.α. όλων των ιστοσελίδων που ο πελάτης διατηρεί στους Servers που νοικιάζει από την Εταιρεία), έτσι ώστε να είναι συμβατές με τους Servers της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη ενδεχομένως προκύψει από αυτές τις αναβαθμίσεις καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του πελάτη να αναπροσαρμόσει τις ιστοσελίδες του με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων εφαρμογών και προγραμματιστικών γλωσσών Η/Υ, που έχουν εγκατασταθεί στους Servers της Εταιρείας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ

Οι τιμές των υπηρεσιών που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, δεν συμπεριλαμβάνουν τη νόμιμη επιβάρυνση του Φ.Π.Α. που ισχύει στην Βουλγαρία (20%) την οποία θα επιβαρυνθεί ο πελάτης, εκτός και αν αλλιώς αναγράφεται σε συγκεκριμμένες σελίδες.
Για εταιρίες που προέρχονται από την Ελλάδα δεν ισχύει η επιβάρυνση του Φ.Π.Α. επί των τιμολογίων, εφόσον η εταιρεία είναι εγγεγραμένη στο "Vies" για Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές.

Η Εταιρεία διατηρεί το αναπόσπαστο δικαίωμα της αλλαγής των τιμών, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες - χρήστες / πελάτες.
Εντούτοις στα πλαίσια της σωστής και έντιμης πληροφόρησης των πελατών της ή των επισκεπτών - χρηστών της, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια έγκαιρης πληροφόρησης τους, σε περιπτώσεις μεταβολής των τιμών της.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Η δυνατότητα επιστροφής χρηματικού ποσού ισχύει μόνο για : νέα κατασκευή ιστοσελίδας, ιστοφιλοξενία (Web Hosting), βελτιστοποίηση (SEO) και για καμία από τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά, η κατοχύρωση Ονόματος Χώρου (Domain Name).
Η επιστροφή χρημάτων, έχει ισχύ, μόνο λόγω κακής παροχής των συμφωνηθέντων υπηρεσιών και η περίοδος χάρητος είναι 40ήμερη.
Η δυνατότητα επιστροφής χρηματικού ποσού δεν ισχύει για το ποσό της προκαταβολής, το οποίο και δεν επιστρέφεται, μετά την συμφωνία παροχής οιασδήποτε υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Εταιρεία κατά την διάρκεια που παρέχει διάφορες προσφορές υπηρεσιών στην ιστοσελίδα της, δύναται να αλλάζει τις τιμές και το είδος των προσφορών της κατά τη κρίση της και χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση.
Όλες οι προσφορές έχουν ισχύ για τις αναγραφόμενες υπηρεσίες κατά την ενεργή τους περίοδο, δηλαδή κατά την περίοδο που αυτές εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.
Σε κάθε περίπτωση ισχύουσα προσφορά είναι αυτή που εμφανίζεται τώρα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και η οποία καταργεί παρόμοιες σε ισχύ παρελθόντες προσφορές.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ - ΧΡΗΣΤΩΝ,
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ SERVERS

Ο επισκέπτης - χρήστης υποχρεούται να κάνει χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρείας με μόνο σκοπό την πληροφόρηση του για τις υπηρεσίες που η Εταιρεία προσφέρει και πάντα συμμορφωμένος πλήρως στους κανόνες καλής χρήσης που προκύπτουν από τις Ελληνικές, Βουλγάρικες και διεθνείς νομοθεσίες περί τηλεπικοινωνιών και χρήσης διαδικτυακών τόπων.
Η κακόβουλη χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, ή οιαδήποτε προσπάθεια καταστροφής αυτού, όπως ενδεικτικά η κλοπή υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας, ή της ολικής ή μερικής διακοπής του ιστότοπου με αθέμιτες μεθόδους, βαραίνει αποκλειστικά τον ίδιο τον χρήστη που θα προβεί σε αυτές τις ενέργειες και διώκεται ποινικά.

Ο πελάτης ρητά αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τους Servers της Εταιρείας για :
1. Αποστολή, Δημοσίευση, Αποστολή με E-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο και το οποίο αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου τρίτου, το οποίο μπορεί να δείχνει εμπάθεια, ή να εκφράζει φυλετικές ή εθνικές ή άλλες διακρίσεις.
2. Πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.
3. Αποστολή, Δημοσίευση, Αποστολή με E-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
4. Αποστολή, Δημοσίευση, Αποστολή με E-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
5. Αποστολή, Δημοσίευση, Αποστολή με E-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
6. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων αυτής.
7. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο που τους βλάπτει.
8. Παράνομη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

H Εταιρεία έχει την δυνατότητα να απορρίψει ή να διαγράψει οποιοδήποτε υλικό διοχετεύεται στους Servers που έχει παραχωρήσει στον πελάτη, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, copyright (C), είναι προϊόν αντιγραφής, είναι πορνογραφικό υλικό παντός είδους, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (HACKING, PIRATE SOFTWARES, WAREZ SITES, SERIAL NUMBERS, TRACKERS), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Η Εταιρεία σε αυτές τις περιπτώσεις διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς καμία προειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στους Servers της μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον Πελάτη ή σε Τρίτους. Στη συνέχεια ενημερώνεται ο πελάτης για να αφαιρέσει το υλικό. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν συμμορφωθεί άμεσα η εταιρεία έχει το αναπόσπαστο δικαίωμα να διαγράψει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό του, χωρίς καμία υποχρέωση επιστροφής χρηματικού ποσού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχόμενου που φιλοξενείται στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας, και το οποίο περιλαμβάνει εικόνες, γραφικά, λογότυπα, κείμενα, υπηρεσίες και πληροφορίες, είναι πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, η οποία και προστατεύεται από την Ελληνική - Βουλγαρική νομοθεσία και τις εκάστοτε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί καταπάτησης ή κλοπής πνευματικού έργου.
Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή μεταποίηση τους για οποιοδήποτε εμπορικό ή μη λόγο, χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η συγκεκριμένη σύμβαση Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας, διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Βουλγαρικού Δικαίου, καθώς και τις Διεθνείς Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ο επισκέπτης - χρήστης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από αυτή τη σύμβαση, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού Κράτους και αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. Η Εταιρεία διατηρεί το αναπόσπαστο δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης.
Σας προτρέπει να ενημερώνεστε στο παρακάτω link, για την τελευταία ενημερωμένη έκδοση των Όρων Χρήσης : http://www.websun.gr/oroi-xrhshs